9. november 2009

hei
bloggen er flyttet til ny adresse www.aarvollsang.blogg.no
Er det noe du ønsker skal legges ut, eller lurer på noe, ta kontakt på mail:)
oda_davidsen@hotmail.com 

24. august 2009

Tra-la-la... vi er gla'...


... f
or nå kjære korister... starter vi endelig opp igjen...Håper dere alle har kost dere med sang og trall, og har hatt en fin sommer og ferie til tross for været! Når man synger skinner jo uansett alltid solen, og nå er det endelig tid for å synge igjen ;-))

Tirsdag 25.augus
t samles vi til et kort medlemsmøte kl. 18.00.
Deretter synger vi fra ca. kl. 19.00.


På medlemsmøtet vil alle få litt informasjon om høstsemesteret, og særlig hva som skjer allerede første uken med Tunkveld torsdag 27.aug., og Mela søndag 30. aug. på Årvoll gård!MERK: Heidi ber alle ta med følgende noter til tirsdagen:


- Colc
annon
- En gång i min ungdom
- Bruremarsj

- What a wonderful world
- Gaudete

- Boogie woogie bugle boy
- Cecilia Lind
- Tourdio
n
- Dans, dans

- Go Lassie, goVi synges :-)
Vennlig hilsen Sidsel


4. august 2009

Semesterstart

Hei igjen sommer-sangfugler!

Vil bare minne om at koret starter opp igjen tirsdag 25.august kl. 18.00.
Det vil først bli en time med medlemsmøte med "litt attåt",
og så en forsiktig oppstart med øving fra ca. kl. 19.00.Until then.... fortsatt god sommer!:-))

Vennlig hilsen Sidsel

26. mai 2009

Vedtekter revidert pr. 23. mars 2010


VedtekterOktober 2006 (revidert på årsmøte 12.mars 2009 og 23. mars 2010)


§ 1. Foreningens navn:


Årvoll Sangensemble, heretter kalt: Koret.
Stiftelsesdato: 22. august 2006


§ 2. Formål:


Koret har som mål å være underholdende og inkluderende med sitt musikalske program.


§ 3. Medlemskap:

A: Koret er åpent for alle som ønsker å synge i kor.

B: Alle som har betalt medlemskapet inneværende år, anses som medlem med rettigheter og plikter.

C: Medlem som ved sin oppførsel er uforenelig med korets interesser, kan ekskluderes av styret.


§ 4. Medlemmenes plikter og rettigheter:


A: Medlemmet plikter å delta i de aktiviteter koret har bestemt eller er forpliktet til, samt møte til øvelser og medlemsmøter. Styret skal fravike denne plikt når medlemmet akseptabelt er forhindret.

B: Medlemmet har rett til å fremsette forslag, og få disse behandlet på styremøte eller medlemsmøte. Forslagene skal være skriftlige.


§ 5 Kontingent:


Fastsettes av årsmøtet.

Kontingent kan deles opp halvårlig. Første termin betalt i løpet av februar andre termin i løpet av september. Eller 14 dager etter innmelding for nye medlemmer.


§ 6 Årsmøte:

6.1

Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars mnd. Innkallingen skal være utsendt senest 14 dager før årsmøtet.

Med innkallingen skal følge: Årsrapporten, Regnskapet, Revisor beretningen, samt innkommende forslag.

6.2

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 30 dager før årsmøtet.

6.3

Alle som har betalt kontingent har stemmerett. Det er tillatt å stemme med skriftlig fullmakt.

6.4

Årsmøtet skal godkjenne innkallingen og navnelisten for frammøtte stemmeberettigede medlemmer. Antallet føres til protokollen.

6.5

Årsmøte skal behandle følgende saker:

A. Valg av ordstyrer.

B. Valg av referent.

C. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

D. Valg av tellekorps ved behov.

E. Årsberetning skal fremlegges for godkjenning, sammen med regnskapet og revisorberetning.

F. Budsjett for koret.

G. Fastsettelse av kontingenten.

H. Innkommende forslag.

I. Valg av styre og ett varamedlem. Styret velges for 2 år av gangen, dette skal skje etter følgende prosedyre:


- År med partall velges: Leder, sekretær, 2. styremedlem

- År med oddetall velges: Kasserer, 1. styremedlem, 3. styremedlem

- Varamedlem: Velges for ett år av gangen.


J. Valg av 2 representanter til valgkomiteen: Velges for et år av gangen.


6.6

Valgprosedyre:

Valg skal skje skriftlig dersom et medlem krever dette, eller ved kampvotering.


Saker/forslag:

Saker eller forslag som ikke er vedtekts relaterte avgjøres med simpelt flertall.
Vedtektsendringer krever 2/3 flertall for å bli godkjent.


Ekstraordinært årsmøte:

Skal avholdes dersom styret finner det nødvendig, eller at 1/3 av medlemmene krever dette. Innkalling med saksliste skal skje med minst 10 dagers varsel. Det er kun de saker som står på innkallingen som skal behandles. Ellers er praksisen som for ordinært årsmøte.§ 7 Styret:

7.1

Styremedlemmer velges for 2 år, men ulike intervaller for halve styret jfr. 6.5 I.

Koret ledes av et styre bestående av 6 personer:

Leder - Sekretær - Kasserer - 3 styremedlemmer.


7.2

Styremedlemmene 1-3 har utvalgsansvar:

1. styremedlem - Er nestleder, har ansvar for musikkutvalget, og er note og tekstansvarlig.

2. styremedlem - Har ansvar for teknisk utvalg, og er ansvarlig for forvaltning av korets eiendeler.

3. styremedlem - Har ansvaret for fest- og bevertningsutvalget.


Utvalgene kan utvides med medlemmer utenom styret etter behov. Utvalgsleder avgjør sitt behov for antall utvalgsmedlemmer.

Ved avstemming i styret, har leder dobbeltstemme ved stemmelikhet.

Styret velger selv representanter til eksterne fora som koret skal delta i.

Styret er beslutningsdyktig når minst leder og 2 styrerepresentanter er tilstede på styremøte, eller nestleder og 3 representanter, og møtet er innkalt på vanlig måte.

7.3

Utvalgenes oppgaver og myndighet generelt.

Utvalgene rapporterer til styret.

Utvalgene skal utfylle hverandre og skal samarbeide ved gjennomføring av eksterne arrangementer. Utvalgene velger sammen èn koordinator for konserter og lignende.

7.4

Musikkutvalget sine oppgaver og plikter:

- Musikkutvalget skal velge noter og tekster i samråd med dirigenten, og etter forslag fra medlemmene.

- Musikkutvalget skal bistå dirigenten i kreative prosesser, som valg av kleskode, kulisser, kost og mask med mer.

- Musikkutvalget skal sammen med dirigenten, samarbeide med kapellmester i aktuelle musikkensemble.


7.5
Teknisk utvalg sine oppgaver og plikter:

- Teknisk utvalg har ansvar teknisk gjennomføring/administrering av arrangementer og
liknende.
- Teknisk utvalg har ansvar for forvaltning av korets eiendeler.
- Teknisk utvalg har ansvar for plakat- og billettutforming.

7.6
Bevertnings- og festutvalget sine oppgaver og plikter:
- Bevertnings- og festutvalget har ansvar for bevertning ved øvelser og interne arrangementer.

7.7
Ad hoc utvalg:

- Eksempel på ad hoc utvalg kan være:
- planlegging og gjennomføring av inntektsgivende aktiviteter som lotterier, markeder og sponsoraksjoner og lignende.
- utredning av, og forslag på merkantile korets behov, teknisk utstyr vervekampanjer, nettside og lignende.

Ad hoc utvalg rapporterer til styret.

§ 8 Styrets oppgaver:

8.1

Styret har ansvar for: Å ansette dirigent. Å ansette revisor. Den daglige driften. Styret arbeider i samsvar med de vedtak, som er gjort på årsmøte, eller i medlemsmøter.


Med den daglige driften, forstås ivaretakelse av både de faglige, praktiske og økonomiske forholdene. Dette krevet et tett samarbeid med både dirigenten og utvalgene.

8.2

Styret skal således drive fram nye ideer og prosjekter i henhold til formålet for koret. Dette skal gjøres i samarbeid med dirigenten.

A: Styret skal avholde så mange styremøter som er formålstjenelig, for å iverksette eller beslutte vedtak. Sakslisten skal følge innkallingen som gis med minst en ukes varsel.


B: Medlemsmøter avholdes når det er behov, og minst en gang i semesteret: Første halvdel, og andre halvdel av året. Disse og fastsettes i terminlisten. Medlemsmøte behandler løpende forslag og saker.

C: Dirigenten inviteres til minimum ètt styremøte pr. semester for planlegging og koordinering. Dette bør primært finne på slutten av et semester, alternativt tidlig i semesteret.
Planleggingen av de store konsertene starter 3 mnd. i forkant for å avklare temaet, rammene, samt størstedelen av repertoaret.

D: Det skal innkalles til ekstraordinært styre/medlemsmøte når minst 2 styre representanter, eller 10 medlemmer krever dette. Kravet skal fremsettes skriftlig med signatur, samt sak og begrunnelse.

Saksliste for møtene skal følge innkallingen.

E: Det skal føres protokoll/referat fra alle møter. Protokollen skal være tilstede, og tilgjengelige for møtene.


§ 9 Dirigent eller instruktører:


Dirigent /instruktører skal ikke sitte i styrer når disse er engasjert av koret.

Dirigent/instruktør er faglig ansvarlig, og har det fulle kreative ansvaret, med myndighet over sitt faglige felt. Dirigenten skal legge opp og lede øvelsene og opptredener.
Dog skal dirigenten samarbeide med musikkutvalget i valg av repertoar, og med styret om ideer og prosjekter jmfr § 8.2.


§ 10 Oppløsning:

Oppløsning av koret, skal behandles på to påfølgende årsmøter, oppløsning krever ¾ flertall.


Ved oppløsning skal midler og eiendeler disponeres av:

Brukerforumet på Årvoll gård, og brukes til egnet kulturformål.

6. mai 2009

Over dammen 2009


Hei korister!


Da nærmer det seg årets oppsetning, og billetter til forestillingene legges nå ut for salg. Billettprisene er som i fjor kr. 150,- for voksne, og kr. 100,- for barn under 16 år. Konsertene spilles onsdag 13., torsdag 14. og fredag 15. mai kl. 1930. Dørene åpnes kl. 1900 for billettsalg, og avhenting av reserverte billetter.Da gjenstår det bare å skrive lykke til med billettsalg,
og ha en riktig god siste øvingsuke!

Vi synges! :)

1. mai 2009

Øvelsesplan uke 18 og 19


Hei sangfugler!


Her er øvelsesplanen videre for uke 18 og 19:

Søndag 3. mai hos Sylvi:
Kl. 16.00: Boots-gruppa
Kl. 17.00: Baby love-gruppa
Kl. 18.00: America-gruppa med solister og dansere


Tirsdag 5. mai på fjøsloftet:
Kl. 17.30: YMCA-gruppa
Kl. 18.00: Ordinær korøvelse for hele koret med band


Jeg ønsker dere alle en fin 1. mai, og en riktig god cd-øvingshelg! ;-))


Vennlig hilsen Sidsel

27. april 2009

Hjem til gården...


Hei korister!


Takk for innsatsen og vel gjennomført seminarhelg på Klækken Hotell!
Vi antar at de blide ansiktene på bildet under oppsummerer korets første eksterne seminar som en hyggelig og inspirerende musikalsk opplevelse, og som et sosialt vellykket arrangement! :)


Fornøyd gjeng: Årvoll Sangensemble på Klækken 24.- 26. april 2009.
(Klikk på bildet for større format.)


Etter et par døgns velfortjent stemmehvile, samles vi til ny gjennomgang av repertoaret på hjemmebane tirsdag 28. april etter følgende timeplan:

Kl. 1730: Band + solister på "America"
Kl. 1755: "Islands in the stream"
Kl. 1800: Ordinær korøvelse for alle med fullt band


Vi synges!


2. april 2009

God påske!


Hei korister!


Takk for super innsats på tirsdagens øvelse! Med utgangspunkt i alle smilende og inspirerte ansikter lover dette bra for våroppsetningen.
Dette kommer til å bli så bra!


Som nevnt sist blir det ingen øvelse den første tirsdagen (14. april) over påske da ikke alle er helt ferdige med ferie.
Vi møtes derfor til ny dyst tirsdag 21. april etter følgende timeplan, og dere vet selv hvem som hører til hvor:

Kl. 17.30: Rose garden
Kl. 18.00: A dream is a wish
Kl. 18.15: Disney-medley
Kl. 18.30: Ordinær øvelse for alle
Kl. 21.00: America

Vi håper dere beholder inspirasjonen, og synger og traller dere gjennom påskehøytiden hvor enn dere måtte være! :)

God påske alle sammen!

1. februar 2009

Årsmøte 2009


Hei korister!


Årsmøtet for Årvoll Sangensemble avholdes torsdag 12. mars på fjøsloftet.

I tråd med vedtektene blir innkalling til møtet med sakspapirer sendt ut senest 14 dager før årsmøtet.

Saker som ønskes behandlet av medlemmene må være styret i hende senest 30 dager før møtet avholdes, det vil si senest 11. februar.


For styret

Sidsel M. Grasli
leder

28. januar 2009

Korseminar 25. - 26. april 2009


Hei korister!


Viser til informasjon på gårsdagens øvelse om endringer i forbindelse med korseminaret 25. - 26.april 2009. Seminaret er flyttet til Klækken Hotell i Ringerike kommune, da Hadeland Hotel er fullbooket. Hotellet ligger mindre enn en times kjøring fra Oslo (fra Årvoll gård er det ca. 61,6 km når man kjører via Sandvika/Sollihøgda mot Hønefoss. Kart). Det er booket 15 dobbeltrom, da enkeltrom ikke er tilgjengelige denne helgen, men vi håper ikke dette byr på store problemer for den enkelte, og at man er åpne for å dele rom.


Klækken Hotell


Prisen for dobbeltrom inkl. fullpensjon (lunsj/middag) er kr. 1.095,- fra lørdag til søndag (koret betaler kr. 500,- pr. person, så egenandelen blir kr. 595,-). For de som ønsker å komme på fredag er det fortsatt en del ledige rom. Prisen er da kr. 695,- inkl. frokost. En eventuell lunsj for den enkelte på søndag koster kr. 295,-.


Henvend dere til Anne-Lene for påmelding (navn/ankomstdato) snarest mulig. Egenandelen betales inn til korets konto (den samme som brukes til semesteravgiften (se under info i venstre kolonne i bloggen).


Vi håper flest mulig har anledning til å være med!
Seminaret vil bidra til kompetanseheving og styrking av korets fellesskap!Vennlig hilsen Anne-Lene og SidselØvrig informasjon som tidligere opplyst i e-post:


Styret har fulgt oppfordringen fra medlemmene om å arrangere et helgeseminar, og har i samarbeid med dirigent Heidi bestemt å gjennomføre korseminaret i april 2009. Dette er en nyttig forberedelse og oppkjøring til konsertene i mai (uke 20). Samtidig vil det være hyggelig og sosialt. Programinnholdet er under utarbeidelse av Heidi, men følgende er bestemt:


Lørdag:

Varighet: kl. 10.00 - kl. 17.00.

Lunsj/Middag

Sosial hygge


Søndag:

Varighet: kl.10.00 - kl. 14.00

AvreiseMERK:

  1. Styret oppfordrer alle til å være på plass ved oppstart kl. 10.00 begge dager!
  2. Selv om vi skal ha det hyggelig oppfordrer styret at man ikke tar seg helt ut lørdag kveld, men tanke på god utnyttelse av søndagen også!
  3. Koret arrangerer ikke fellestransport, men håper at de som disponerer bil kan kjøre og ta med andre for et lite tilskudd på kr. 50,-. Fint om dere kan avtale transport selv.
  4. Gi beskjed til Sidsel dersom noen ikke har fått til en avtale, og dersom noen har ledig plass i sin bil.


21. januar 2009

Indianer, cowboy og evergreens


Hei korister!


Her er lenkene til de 2 nye sangene vi ble introdusert for på gårsdagens øvelse, og til de 2 klassikerne fra forrige uke.
Klikk på tittelen eller bildet for å spille av sangene, og syng med :-)

When I fall in love
Kjærlighetstemaet fra filmen "One Minute to Zero", en romantisk krigsfilm med handling fra Korea-krigen. Nat "King" Cole's innspilling av låten fra 1956 er nok den aller mest kjente for de fleste, og derfor er det litt artig å presentere originalversjonen fra 1952 med ingen ringere enn Doris Day...


Doris DayWhat a wonderful world
Louis Armstrongs originalversjon fra 1968 er selvfølgelig den store klassikeren, men litt gøy å høre en annen versjon for forandringens skyld. Her presentert som en 2007-duettversjon til inntekt for Røde Kors med avdøde Eva Cassidy (1963-1996) og høyst levende Katie Melua... Den gikk til topps på listene i Storbritannia i desember samme år...


Eva Cassidy og Katie Melua


Cherokee morning song
Fremført av Rita Coolidge (kjent amerikansk sangerinne og halvt Cherokee), hennes søster Priscilla, og niesen Laura. Sammen utgjør disse trioen Walela (som betyr kolibri på Cherokee-språket). Sangen er en tradisjonell Cherokee-sang og har blitt sunget gjennom generasjoner i Rita's familie, og er som nevnt på øvelsen et uttrykk for takknemlighet over å få oppleve en ny dag... Robbie Robertson fra legendariske The Band er medarrangør og produsent...Walela: Rita Coolidge, Laura Satterfield og Priscilla Coolidge


Whiskey lullaby
Framført som duett av countryartistene Brad Paisley og Alison Krauss, og her presentert i den offisielle musikkvideoversjonen. Låta er er en så godt som selvopplevd historie for den ene opphavsmannen til sangen, Jon Randall, med unntak av døden selvfølgelig... Som seg hør og bør skal en countryballade inneholde hjerte og smer
te, og Randall selv opplevde å bli skilt og miste platekontrakt. Dette førte til en hverdag fylt med høyt alkoholkonsum og løssluppen livsstil hva angår andre lyster... Da hans manager så hvilken tilstand Randall befant seg i sa han: "Hey man, every now and then you've got to put a bottle to your head and pull the trigger." Dette er en sentral tekstlinje i sangen som åpnet et nytt og bedre liv for Randall... Han har forøvrig spilt inn låta selv også sammen med en strykekvintett...


Brad Paisley og Alison Krauss


Vi håper de utvalgte sangene er til inspirasjon og sangglede da det kommer flere spennende godbiter på repertoaret utover vinteren og våren... :)

Og som vanlig...

Vi synges!