5. desember 2007

When You Wish Upon A Star

Alt

Jul, jul

Alt
Tenor

God Rest Ye Merry Gentlemen

Alt
Tenor
Bass
Bass (2)

Sangtekster - Tonsen Kirke

Årvoll sangensemble
Dirigent: Heidi Tisell

Jul, jul! Strålande jul!
Tekst: Edvard Evers, musikk: Gustav Nordquist

+ ?

Tonsenhagen skoles strykeorkester
Dirigent: Marius Lilleslåtten

Vann-kanon (kanon er her et musikalsk begrep og ikke noe man skyter på andre med…!)

Fairy dance

Te Deum

Tonsen kammerkor
Dirigent: Yngve Sporild Breievne

Glade jul på tre språk!
Arr.: Peer Steenberg

Nordnorsk julesalme
Tekst og melodi: Trygve Hoff Arr.: Yngve Sporild Breievne

Marys Boychild
Tekst og melodi: Jester Hairston Arr.: Yngve Sporild Breievne

Ding Dong Merrily On High
Ukjent komponist, melodien antas å være en verdslig dans fra 1500-tallet.
Tekst: George Ratcliffe Woodward Arr.: Charles Wood

Deck The Halls

Aftensuk
Tekst: Petter Dass Musikk: Ola Bremnes Arr.: Bjørn Andor Drage

Himlen i min famn
Tekst: Erik Hillestad Musikk: Carola Häggkvist

Fra kantaten I denne søte juletid av Arne Dagsvik:
- Resitativ: Og det var noen hyrder der på stedet…
- De hyrder stirrer i natten ut
Tekst: M. B. Landstad
- Kom, la oss gå til Betlehem og se det som Herren har kunngjort oss!

Allsang: Det lyser i stille grender

1 Det lyser i stille grender
av tindrande ljos i kveld,
og tusunde barnehender
mot himmelen ljosi held.

2 Og glade med song dei helsar
sin broder i himmelhall
som kom og vart heimsens frelsar
som barn i ein vesal stall.

3 Han låg der med høy til pute,
og gret på si ringe seng,
med’ englane song der ute
på Betlehems aude eng.

4 Der song dei for fyrste gongen,
ved natt over Davids by,
den evige himmelsongen
som alltid er ung og ny.

5 Den songen som atter tonar
med jubel kvar julenatt,
um barnet, Guds son og sonar
som myrkret for evigt batt.

Jakob Sande i «Jol i Sunnfjord», 1931


Allsang: Å, kom nå med lovsang

1 Å, kom nå med lovsang, jordens kristenskare!
Å, kom nå med lovsang til Betlehem!
Kom for å se ham, kongen i en krybbe!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under!
Kom, tilbe ham, Guds under:
Vår Herre Krist!

2 Gud, evig Gud og Lys av lys, det er han,
til oss er han kommet som bror i dag.
Sann Gud av opphav, født før alle tider.
- Omkved -

3 Syng, englehærer, syng med salig jubel!
Å syng, myriader, i himlens slott:
Ære til Gud og fred blant oss på jorden!
- Omkved -

4 Herre, vi hyller deg som kom til jorden.
Barn Jesus, deg hører velsignelsen til.
Ordet ble kjød og bor i dag i blant oss.
- Omkved -

Allsang: Deilig er jorden
Tekst: B.S. Ingemann

1 Deilig er jorden,
prektig er Guds himmel,
skjønn er sjelenes pilgrimsgang!
Gjennom de fagre
riker på jorden
går vi til paradis med sang.

2 Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slekt skal følge slekters gang;
aldri forstummer
tonen fra himlen
i sjelens glade pilgrimssang.

3 Englene sang den
først for markens hyrder;
skjønt fra sjel til sjel det lød:
Fred over jorden!
Menneske, fryd deg!
Oss er en evig Frelser født!

2. desember 2007

Kulturklubben 7/12-07Pubkveld fredag 7. desember
På Årvoll gård, fjøset
kl. 19.00-24.00
Inngang kr. 150,-


30. november 2007

Jul på Årvoll gård 2. desember

Hei korister !

Vi skal være klare til å starte oppvaringen kl 11.30 i fjøset !!
( dette fordi vi må varme opp og øve litt med pianisten før dørene åpnes for publikum)

Antrekk er : sort bukse/skjørt og valgfri overdel, gjerne juleinspirert.

Her kommer søndagens sangrekkefølge:

Utekonserten :

Det lyser i stille grender
Joy to the world
Deilig er jorden


Innekonsert: (med piano og samarbeid med BDS)

Det lyser i stille grender
Joy to the world
Jul, Jul
Musevisa
When You wish..
God rest ye merry gentlemen
Deilig er jorden
På loven sitter nissen


Da ses vi alle på årvoll gård og håper vi kan skape litt ekstra julestemning for både gjester og oss selv.

Hilsen

Karina
For Åse

21. november 2007

Tirsdag 27. november i Tonsen Kirke

Tirsdag 27. november øver vi i Tonsen Kirke sammen med Tonsen Kammerkor. Oppmøte kl. 1900. Vi holder på til 2200.

14. november 2007

Åses julebord 2007

Korets årlige Julebord tirsdag 11.12 kl.18.00

Vi har gleden av å invitere til julebord på Årvoll gård. Det vil bli koldtbord og kaffe/te og kaker. Ta med det du vil drikke selv.

Kuver prisen er kr. 250,- pr. person

Påmelding skjer ved å betale inn til:

Korets bank kto. 5082 06 86117

Merket julebord før den 30.11

Med vennlig hilsen

Julebordskomiteen i ÅSE

Aina, Hanne og Per

Vedtekter

Vedtekter

Oktober 2006
(Revidert på årsmøte12.mars 2009 og årsmøte 23.mars 2010.)

§ 1. Foreningensnavn:

Årvoll Sangensemble heretter kalt: Koret
Stiftelse dato: 22. august 2006


§ 2. Formål:

Koret har som mål å være underholdene og inkluderende med sitt musikalske program.


§ 3. Medlemskap:

A: Koret er åpent for alle som ønsker å synge i kor.

B: Alle som har betalt medlemskapet inneværende år, anses som medlem med rettigheter og plikter.

C: Medlem som ved sin oppførsel er uforenelig med korets sine interesser, kan ekskluderes av styret.

§ 4. Medlemmenes plikter og rettigheter:

A: Medlemmet plikter å delta i de aktiviteter koret har bestemt eller er forpliktet til, samt møte til øvelser og medlemsmøter. Styret skal fravike denne plikt når medlemmet akseptabelt er forhindret.

B: Medlemmet har rett til å fremsette forslag, og få disse behandlet på styremøte eller medlemsmøte. Forslagene skal være skriftlige.


§ 5 Kontingent:

Fastsettes av årsmøtet.
Kontingent kan deles opp halvårlig. Første termin betalt i løpet av februar andre termin i løpet av september. Eller 14 dager etter innmelding for nye medlemmer.


§ 6 Årsmøte:

6.1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars mnd. Innkallingen skal være utsendt senest 14 dager før årsmøtet.
Med innkallingen skal følge:
Årsrapporten, Regnskapet, Revisor beretningen, samt innkommende forslag.

6.2 Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende, senest 30 dager før årsmøtet.

6.3 Alle som har betalt kontingent har stemmerett.
Det er tillatt å stemme med skriftelig fullmakt.

6.4 Årsmøtet skal godkjenne:
Innkallingen og navnlisten for frammøtte stemmeberettiget medlemmer. Antallet føres til protokollen.

6.5 Årsmøte skal behandle følgende saker:
A. Valg av ordstyrer.

B. Valg av referent.

C. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

D. Valg av tellekorps ved behov.

E. Årsberetning skal fremlegges for godkjenning, sammen med regnskapet og revisorberetning.

F. Budsjett for koret.

G. Fastsettelse av kontingenten.

H. Innkommende forslag.

I. Valg av styret og ett vara medlem:
Styret velges for 2 år av gangen, dette skal skje etter følgende prosedyre:
- År med partall velges: Leder, sekretær, 2. styremedlem.
- År med oddetall velges: Kasserer, 1. styremedlem, 3. styremedlem
- Vara medlem: Velges for ett år av gangen.

J. Valg av 2 representanter til valgkomiteen: Velges for et år av gangen.

6.6 Valgprosedyre:

Valg skal skje skriftlig, dersom et medlem krever dette, eller ved
kampvotering.

Saker/forslag:
Saker eller forslag som ikke er vedtekts relaterte avgjøres med simpelt
flertall.
Vedtekts endringer krever 2/3 flertall for å bli godkjent.

Ekstraordinært årsmøte:
Skal avholdes dersom styret finner det nødvendig, eller at 1/3 av medlemmene krever dette.
Innkalling med saksliste skal skje med minst 10 dagers varsel. Det er kun de saker som står på innkallingen som skal behandles. Ellers er praksisen som for ordinært årsmøte.

§ 7 Styret:

7.1 Styremedlemmer velges for 2 år, men ulike intervaller for halve styret jfr.§ 6.5 I.

Koret ledes av et styre bestående av 6 personer.
Leder- Sekretær- Kasserer- Tre styremedlemmer.


7.2 Styremedlemmene 1-3 har utvalgsansvar.

1. styremedlem. = Er nestleder, har ansvar for musikkutvalget, og er
note og tekstansvarlig.

2. styremedlem. = Har ansvar for teknisk utvalg, og er ansvarlig for forvaltning
av korets eiendeler.

3. styremedlem. = Har ansvar for fest- og bevertningsutvalget.

Utvalgene kan utvides med medlemmer utenom styret etter behov.
Utvalgsleder avgjør sitt behov for antall utvalgsmedlemmer.
Ved avstemming i styret, har leder dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret velger selv representanter til eksterne fora som koret skal delta i.
Styret er beslutningsdyktig, når minst leder og to styrerepresentanter er til stede på styremøte, eller nestleder og tre representanter, og møte er innkalt på vanlig måte.


7.4 Utvalgenes oppgaver og myndighet generelt.

Utvalgslederne rapporterer til styret.
Utvalgene skal utfylle hverandre, og skal samarbeide ved gjennomføring av eksterne arrangementer. Utvalgene velger sammen èn koordinator for konserter og lignende.


7. 5 Musikkutvalget sine oppgaver og plikter:

- Musikkutvalget skal velge noter og tekster i samråd med dirigenten,
og etter forslag fra medlemmene.
- Musikkutvalget skal bistå dirigenten i kreative prosesser, som valg av
kleskode, kulisser, kost og mask med mer.
- Musikkutvalget skal, sammen med dirigenten, samarbeide med
kapellmester i aktuelle musikkensemble.


7. 6 Teknisk utvalg sine oppgaver og plikter:

- Teknisk utvalg har ansvar teknisk gjennomføring/administrering
av arrangementer og liknende.
- Teknisk utvalg har ansvar for forvaltning av korets eiendeler.
- Teknisk utvalg har ansvar for plakat- og billettutforming.


7.7 Bevertnings- og festutvalget sine oppgaver og plikter:

- Bevertnings- og festutvalget har ansvar for bevertning ved øvelser og interne
arrangementer.


7.8 Ad hoc utvalg:

Styret kan ved behov, oppnevne ad hoc utvalg til ulike formål.

- Eksempel på ad hoc utvalg kan være:

- planlegging og gjennomføring av inntektsgivende aktiviteter
som lotterier, markeder og sponsoraksjoner og lignende.

- utredning av, og forslag på merkantile korets behov,
teknisk utstyr vervekampanjer, nettside og lignende.

Ad hoc utvalg rapporterer til styret.


§ 8 Styrets oppgaver:

8.1 Styret har ansvar for: Å ansette dirigent. Å ansette revisor. Den daglige driften.
Styret arbeider i samsvar med de vedtak, som er gjort på årsmøte, eller i medlemsmøter.

Med den daglige driften, forstås ivaretakelse av både de faglige, praktiske og økonomiske forholdene. Dette krevet et tett samarbeid med både dirigenten og utvalgene.

8.2 Styret skal således drive fram nye ideer og prosjekter i henhold til formålet for koret. Dette skal gjøres i samarbeid med dirigenten.

A: Styret skal avholde så mange styremøter som er formålstjenelig, for å iverksette eller beslutte vedtak. Sakslisten skal følge innkallingen som gis med minst en ukes varsel.

B: Medlemsmøter avholdes når det er behov, og minst en gang i semesteret: Første halvdel, og andre halvdel av året. Disse og fastsettes i terminlisten. Medlemsmøte behandler løpende forslag og saker.

C: Dirigenten inviteres til minimum ètt styremøte pr. semester for planlegging og koordinering. Dette bør primært finne på slutten av et semester, alternativt tidlig i semesteret.
Planleggingen av de store konsertene starter 3 mnd. i forkant for å avklare temaet, rammene, samt størstedelen av repertoaret.

D: Det skal innkalles til ekstraordinært styre/medlemsmøte når minst 2 styre representanter, eller 10 medlemmer krever dette. Kravet skal fremsettes skriftlig med signatur, samt sak og begrunnelse.
Saksliste for møtene skal følge innkallingen.

E: Det skal føres protokoll/referat fra alle møter. Protokollen skal være tilstede, og tilgjengelige for møtene.

§ 9 Dirigent eller Instruktører:
Dirigent /Instruktører skal ikke sitte i styrer når disse er engasjert av koret.
Dirigenten/Instruktør er faglig ansvarlig, og har det fulle kreative ansvaret, med myndighet over sitt faglige felt. Dirigenten skal legge opp og lede øvelsene og opptredener.
Dog skal Dirigenten samarbeide med musikkutvalget i valg av repertoar, og med styret om ideer og prosjekter jmfr § 8.2 .


§ 10 Oppløsning:

Oppløsning av koret, skal behandles på to påfølgende årsmøter, oppløsning krever ¾ flertall.
Ved oppløsning skal midler og eiendeler disponeres av: Brukerforumet på Årvoll gård, og brukes til egnet kulturformål.

Sosial sammenkomst 30. november

Juletreff fredag 30. november

Vi samles til et spleiselag hos Anne-Lene i Lundliveien 5B kl. 19.00.

Det vil bli servert spekemat med tilbehør, og riskrem til dessert.

Drikke tas med etter eget ønske.

For de som ønsker å bruke stemmeprakten kan det bli mulighet for det…

Vi ser frem til en hyggelig og stemningsfull aften.

Hilsen

Ingerid, Heidi og Anne-Lene

Julekonserter

Julekonsert med Tonsen Kammerkor 9. desember

Oppmøte (og generalprøve) kl. 15.00 i kirka
Antrekk: Svart og grønt

(Konserten begynner 18:00, og billetter kjøpes ved frammøte. Voksne kr. 100,- Barn kr. 50,- )


Jul på Årvoll Gård 2. desember

Desember nærmer seg og her er tidsprogrammet for " Jul på Årvoll gård " Søndag 2 desember.

12.30 vi møter i våningshuset døra til H innenfor hoveddøra (bikuben)
for oppvarming.

1. økt. Kl 12.45-13.00 tenning av Julegrana på tunet. Vi skal også denne gangen ha med BDS og Tirsdagsklubben idet vi skal bidra til gang rundt juletre.

2. økt. Kl 13.30-14.00 julekonsert i fjøset med barnesangene Musevisa og På låven sitter nissen som avslutting. BDS og Tirsdagsklubben blir med.

3. økt Kl 14.05-14 25 julekonsert i Våningshuset. Samme opplegg som i fjøset.

8. november 2007

Drømmerollen

NRK sender 'Drømmerollen', et program der talentfulle kvinner konkurrerer om hovedrollen i 'Singing in the rain'.

I løpet av programmet synger og danser de til velkjente musikalnumre, og kanskje kan dette inspirere flere Åse-korister til å ta en liten solist-rolle i Åses store oppsetning til våren?

For de som ennå ikke har sett programmet, ligger episodene samlet på nett.

Hjemmeside (velg 'sendingene' i menyen til venstre, deretter episoden du vil se).

4. november 2007

Skål tross alt

Noen Åse-korister har vært og sett forestillingen 'Skål tross alt' og anbefaler denne til andre i koret.

Tekst og musikk er skrevet av Hanne T. Asheim, som de av koristene som har vært med i BDS, vil kjenne igjen som pianisten med det lange, lyse håret.

Forestillingen gjør det kunstykket å være morsom, reflekterende, barnslig og sofistikert på samme tid.

Tid: Fredagene 9. november, 16. november og 23. november
kl. 21:00
Sted: Herr Nilsen

Fra hjemmesiden:

Livet rundt de 30 er brutalt. På et tidspunkt da vi skulle ha "funnet oss sjæl" for lengst, er mange kanskje mer usikre og famlende og blottet for selvtillit enn noensinne. Ungdomstidens håp og drømmer viser seg å være langt utenfor rekkevidde. Vi bakser med spørsmål om Livets Store Mening og med våre egne trivielle hverdagsveivalg om hverandre.

To sprudlende skuespillere og en låtskriver/pianist har kastet seg ut i denne problematikken med galgenhumor og gryende livsvisdom. Det har blitt til et knippe sangnumre av både lidelsesfull og lystig art.

Og en hyllest til livet, tross alt!

Medvirkende: Lene Kongsvik Johansen, Torgny G. Aanderaa og Hanne T. Asheim

Hjemmeside

Forestillingen fikk for øvrig en strålene anmeldelse av Mona Levin.

BDS og 'Livet'

Bjerke Dramatiske Selskab
Presenterer revyen
“ Livet “

En del Åse-korister har tenkt å gå på generalprøven.

Generalprøve 08.11. Kl.19.00

Inngang Kr. 70,-

Premiere 09.11. Kl. 19.00
Forestilling 10.11. Kl. 19.00
Søndags Matinè 11.11. Kl. 13.00

Inngang Kr. 120,-

Billett bestilling på elthi@online.no eller på tlf. 45 24 37 45

Hjemmeside

3. november 2007

Opptreden 4. november

Vi opptrer på Årvoll Gård søndag 4. november.

Vi møter kl 12.00 og skal varme opp på fjøsloftet.

31. oktober 2007

Randi Libanon

Stemmer:

Alt
Menn / Bass
Tenor (fjerde vers)

Tredje vers

Alle

Om kvelden

Stemmer:

Førstestemme
Andrestemme
Tredjestemme

Afrikasangen (Lørdagskveld)

Stemmer:

AndreSopran
Menn

Dans dans med oss

Stemmer:

Alle

Tourdion - fransk drikkevise

Stemmer:

Alle

To trøytte fuglar

Stemmer:

Alt
Sopran
Alt
Tenor
Bass
Bass - piano

Alle

Vise for gærne jinter

Stemmer:

Alt
Her gås det gjennom flere stemmer - tenor, bass, kanskje mer

En gång i min ungdom

Stemmer:

Menn refreng, deretter hele sangen
Hele sangen en gang til
Hele sangen - nok en gang til

Balladen om Cecilia Lind

Stemmer:

Alt
Alt (2)
Bass

Bass (2)
Tenor

Original

Bysommer

Stemmer:

Bass
Alle

Original

You'll never walk alone

Stemmer:

Sopran
Andre-Sopran
Alt
Andre-Alt
Tenor
Bass


Scarborough Fair

Stemmer:

Menn

Velkommen

Velkommen til bloggen til Årvoll Sangensemble.

Her blir det lagt en liste over innspilte stemmer, samt at mail som blir sendt ut som angår koret, også kommer til å bli lagt her.

Det er åpent for alle å legge inn kommentarer.

Til dere som har lagt ut lydfiler: Det eneste som ligger her er linker til filene deres. Dersom dere må slette eller flytte dem er det derfor flott om dere sier i fra.

Gi gjerne tilbakemeldinger om feil, ting som ikke virker, ting som bør legges ved og så videre. Dersom noen vil ha administratorrettigheter for å kunne endre ting på egen hånd her er det også bare å si i fra. Mailadressen min er elinba krøllalfa gmail punktum com.

Hilsen Elin :-)