14. november 2007

Vedtekter

Vedtekter

Oktober 2006
(Revidert på årsmøte12.mars 2009 og årsmøte 23.mars 2010.)

§ 1. Foreningensnavn:

Årvoll Sangensemble heretter kalt: Koret
Stiftelse dato: 22. august 2006


§ 2. Formål:

Koret har som mål å være underholdene og inkluderende med sitt musikalske program.


§ 3. Medlemskap:

A: Koret er åpent for alle som ønsker å synge i kor.

B: Alle som har betalt medlemskapet inneværende år, anses som medlem med rettigheter og plikter.

C: Medlem som ved sin oppførsel er uforenelig med korets sine interesser, kan ekskluderes av styret.

§ 4. Medlemmenes plikter og rettigheter:

A: Medlemmet plikter å delta i de aktiviteter koret har bestemt eller er forpliktet til, samt møte til øvelser og medlemsmøter. Styret skal fravike denne plikt når medlemmet akseptabelt er forhindret.

B: Medlemmet har rett til å fremsette forslag, og få disse behandlet på styremøte eller medlemsmøte. Forslagene skal være skriftlige.


§ 5 Kontingent:

Fastsettes av årsmøtet.
Kontingent kan deles opp halvårlig. Første termin betalt i løpet av februar andre termin i løpet av september. Eller 14 dager etter innmelding for nye medlemmer.


§ 6 Årsmøte:

6.1 Ordinært årsmøte avholdes innen utgangen av mars mnd. Innkallingen skal være utsendt senest 14 dager før årsmøtet.
Med innkallingen skal følge:
Årsrapporten, Regnskapet, Revisor beretningen, samt innkommende forslag.

6.2 Forslag som ønskes behandlet, må være styret i hende, senest 30 dager før årsmøtet.

6.3 Alle som har betalt kontingent har stemmerett.
Det er tillatt å stemme med skriftelig fullmakt.

6.4 Årsmøtet skal godkjenne:
Innkallingen og navnlisten for frammøtte stemmeberettiget medlemmer. Antallet føres til protokollen.

6.5 Årsmøte skal behandle følgende saker:
A. Valg av ordstyrer.

B. Valg av referent.

C. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen.

D. Valg av tellekorps ved behov.

E. Årsberetning skal fremlegges for godkjenning, sammen med regnskapet og revisorberetning.

F. Budsjett for koret.

G. Fastsettelse av kontingenten.

H. Innkommende forslag.

I. Valg av styret og ett vara medlem:
Styret velges for 2 år av gangen, dette skal skje etter følgende prosedyre:
- År med partall velges: Leder, sekretær, 2. styremedlem.
- År med oddetall velges: Kasserer, 1. styremedlem, 3. styremedlem
- Vara medlem: Velges for ett år av gangen.

J. Valg av 2 representanter til valgkomiteen: Velges for et år av gangen.

6.6 Valgprosedyre:

Valg skal skje skriftlig, dersom et medlem krever dette, eller ved
kampvotering.

Saker/forslag:
Saker eller forslag som ikke er vedtekts relaterte avgjøres med simpelt
flertall.
Vedtekts endringer krever 2/3 flertall for å bli godkjent.

Ekstraordinært årsmøte:
Skal avholdes dersom styret finner det nødvendig, eller at 1/3 av medlemmene krever dette.
Innkalling med saksliste skal skje med minst 10 dagers varsel. Det er kun de saker som står på innkallingen som skal behandles. Ellers er praksisen som for ordinært årsmøte.

§ 7 Styret:

7.1 Styremedlemmer velges for 2 år, men ulike intervaller for halve styret jfr.§ 6.5 I.

Koret ledes av et styre bestående av 6 personer.
Leder- Sekretær- Kasserer- Tre styremedlemmer.


7.2 Styremedlemmene 1-3 har utvalgsansvar.

1. styremedlem. = Er nestleder, har ansvar for musikkutvalget, og er
note og tekstansvarlig.

2. styremedlem. = Har ansvar for teknisk utvalg, og er ansvarlig for forvaltning
av korets eiendeler.

3. styremedlem. = Har ansvar for fest- og bevertningsutvalget.

Utvalgene kan utvides med medlemmer utenom styret etter behov.
Utvalgsleder avgjør sitt behov for antall utvalgsmedlemmer.
Ved avstemming i styret, har leder dobbeltstemme ved stemmelikhet.
Styret velger selv representanter til eksterne fora som koret skal delta i.
Styret er beslutningsdyktig, når minst leder og to styrerepresentanter er til stede på styremøte, eller nestleder og tre representanter, og møte er innkalt på vanlig måte.


7.4 Utvalgenes oppgaver og myndighet generelt.

Utvalgslederne rapporterer til styret.
Utvalgene skal utfylle hverandre, og skal samarbeide ved gjennomføring av eksterne arrangementer. Utvalgene velger sammen èn koordinator for konserter og lignende.


7. 5 Musikkutvalget sine oppgaver og plikter:

- Musikkutvalget skal velge noter og tekster i samråd med dirigenten,
og etter forslag fra medlemmene.
- Musikkutvalget skal bistå dirigenten i kreative prosesser, som valg av
kleskode, kulisser, kost og mask med mer.
- Musikkutvalget skal, sammen med dirigenten, samarbeide med
kapellmester i aktuelle musikkensemble.


7. 6 Teknisk utvalg sine oppgaver og plikter:

- Teknisk utvalg har ansvar teknisk gjennomføring/administrering
av arrangementer og liknende.
- Teknisk utvalg har ansvar for forvaltning av korets eiendeler.
- Teknisk utvalg har ansvar for plakat- og billettutforming.


7.7 Bevertnings- og festutvalget sine oppgaver og plikter:

- Bevertnings- og festutvalget har ansvar for bevertning ved øvelser og interne
arrangementer.


7.8 Ad hoc utvalg:

Styret kan ved behov, oppnevne ad hoc utvalg til ulike formål.

- Eksempel på ad hoc utvalg kan være:

- planlegging og gjennomføring av inntektsgivende aktiviteter
som lotterier, markeder og sponsoraksjoner og lignende.

- utredning av, og forslag på merkantile korets behov,
teknisk utstyr vervekampanjer, nettside og lignende.

Ad hoc utvalg rapporterer til styret.


§ 8 Styrets oppgaver:

8.1 Styret har ansvar for: Å ansette dirigent. Å ansette revisor. Den daglige driften.
Styret arbeider i samsvar med de vedtak, som er gjort på årsmøte, eller i medlemsmøter.

Med den daglige driften, forstås ivaretakelse av både de faglige, praktiske og økonomiske forholdene. Dette krevet et tett samarbeid med både dirigenten og utvalgene.

8.2 Styret skal således drive fram nye ideer og prosjekter i henhold til formålet for koret. Dette skal gjøres i samarbeid med dirigenten.

A: Styret skal avholde så mange styremøter som er formålstjenelig, for å iverksette eller beslutte vedtak. Sakslisten skal følge innkallingen som gis med minst en ukes varsel.

B: Medlemsmøter avholdes når det er behov, og minst en gang i semesteret: Første halvdel, og andre halvdel av året. Disse og fastsettes i terminlisten. Medlemsmøte behandler løpende forslag og saker.

C: Dirigenten inviteres til minimum ètt styremøte pr. semester for planlegging og koordinering. Dette bør primært finne på slutten av et semester, alternativt tidlig i semesteret.
Planleggingen av de store konsertene starter 3 mnd. i forkant for å avklare temaet, rammene, samt størstedelen av repertoaret.

D: Det skal innkalles til ekstraordinært styre/medlemsmøte når minst 2 styre representanter, eller 10 medlemmer krever dette. Kravet skal fremsettes skriftlig med signatur, samt sak og begrunnelse.
Saksliste for møtene skal følge innkallingen.

E: Det skal føres protokoll/referat fra alle møter. Protokollen skal være tilstede, og tilgjengelige for møtene.

§ 9 Dirigent eller Instruktører:
Dirigent /Instruktører skal ikke sitte i styrer når disse er engasjert av koret.
Dirigenten/Instruktør er faglig ansvarlig, og har det fulle kreative ansvaret, med myndighet over sitt faglige felt. Dirigenten skal legge opp og lede øvelsene og opptredener.
Dog skal Dirigenten samarbeide med musikkutvalget i valg av repertoar, og med styret om ideer og prosjekter jmfr § 8.2 .


§ 10 Oppløsning:

Oppløsning av koret, skal behandles på to påfølgende årsmøter, oppløsning krever ¾ flertall.
Ved oppløsning skal midler og eiendeler disponeres av: Brukerforumet på Årvoll gård, og brukes til egnet kulturformål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar